REGISTRACE

Jméno:
Příjmení:
Heslo:
* délka hesla je 4 - 16 znaků
Ověření hesla:
Email:
Telefon:
* zadejte pouze 9 čísel (bez +420)

Podmínky účasti na lekcích Dance studia Circus!

1) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na lekcích Circus! Dance studia.

2) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý, že je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce v Circus! Dance studiu, že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. Cvičení je vyloučeno obzvláště v těchto případech:

  • těhotenství
  • vážné onemocnění páteře a míchy
  • vysoký krevní tlak a vysoký nitrooční tlak
  • vážné onemocnění vnitrních orgánů a při kýle
  • protéza kyčelního a ramenního kloubu
  • kardiovaskulární onemocnění
Prohlašuje, že se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3) Účastník lekcí prohlašuje, že nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovnách Circus! Dance studia.

4) Konání lekcí se řídí rozvrhem. Pokud není předem oznámeno jinak, lekce se nekonají ve dnech státních svátků.

5) Na hodinu se dochází cca 10 minut před jejím začátkem. Lekce trvá 60 minut a začíná v celou hodinu. Předešlých 5 minut je určeno ke kontrole prezence, případných dotazů a připravení se na hodinu. Na hodinách pole dance je každá kurzistka povinna po ukončení lekce důkladně utřít po sobě tyč.

6) V průběhu lekce je přísně zakázáno nosit prstýnky, řetízky, hodinky, oblečení se zipem, suchým zipem nebo jiné šperky, které by mohly během cvičení poškodit tyčči antigravitační síťnebo způsobit zranění.V tomto případě si můžeme nárokovat odškodné.

7) Účastníci lekcí s sebou neměli přinášet na hodiny cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos mají, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Cennosti nenechávejte v šatně, za jejich ztrátu nepřebíráme zodpovědnost.

8) Účastníkovi lekcí nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Zaplacené předplatné a zakoupené permanentky jsou nevratné. Nenahrazené hodiny není možno převést do nadcházejícího období, je však možné je převést na jiného účastníka.

9) V případě absence je nutno se odhlásit z lekce nejpozději 24 hodin předem, a to prostřednictvím online rezervačního systému. Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení), bohužel, nemůžeme brát zřetel.V případě pozdního zrušení (méně než 24 hodin) hodina propadá a nahradit ji není možné.

10) Účastník tanečních lekcí je povinen ode dne registrace kurzu uhradit kurzovné v plné výši do 10 dnů. Jednorázový vstup na lekci se platí vždy v hotovosti před hodinou lektorce či jinak.

11) Ve všech provozovnách Circus! Dance studia platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

12) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Circus! Dance studia jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

13) Souhlasím, že pokud se zúčastním kurzu, tak pouze za předpokladu, že nabyté znalosti neposkytuji dále pro lektorské účely minimálně rok po ukončení kurzu.

Konkurenční doložka

1. Smluvní strany se spolu dohodly, že Kurzista nesmí na území do vzdálenosti 40 km od hranice města Nového Jičína včetně území města Nový Jičín a do vzdálenosti 40 km od hranice statutárního města Ostrava včetně území statutárního města Ostrava vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání Lektora, a to po dobu 1 roku od poslední lekce, kterou Kurzista absolvoval.

2. Pro případ porušení povinnosti zdržet se vykonávání činnosti ze strany Kurzisty dle předchozího odstavce této smlouvy, sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000,00 Kč splatná na výzvu Lektora.

Souhlasím s podmínkami registrace